Základní informace o projektu

Projekt je zaměřen na environmentální výchovu a vzdělávání žáků 2. stupně základních školy a gymnázií (věková skupina 13 – 16 let) v České republice a v Německu, zejména na zlepšení jejich vztahu k přírodě a krajině v blízkém okolí bydliště a školy.

Projekt demonstruje krajinu ve které žáci žijí jako společný prostor bez hranic, s podobnými vlastnostmi a vzájemnými interakcemi, jehož kvalita je silně závislá na uvědomění a chování místních obyvatel.

Vztah žáků ke krajině a jejím prvkům bude posílen skrz vlastní sbírání informací o jednotlivých krajinných prvcích, které se žáků přímo dotýkají (historicky – přímá spojitost s rodiči a prarodiči, esteticky – přímo ovlivňující estetickou hodnotu životního prostoru žáků, funkčně – bariéry proti hluku, prachu, větru, orientační body, ekologicky – prvky důležité pro biodiverzitu a ekologickou stabilitu) a pochopení jejich funkce, významu a důležitosti. Tyto informace významně sníží lhostejnost cílové skupiny vůči krajinným prvkům – žáci pochopí přímé dopady změn a závislost kvality života na stavu těchto prvků.

Zájem žáků o účast na projektu bude podpořena využitím moderních technologií geografických informačních systémů (GIS), které jsou samy o sobě atraktivním tématem (mapování s pomocí GPS, využití multimediálních souborů, práce v prostředí internetu) a využitím přirozené soutěživosti dětí – práce všech skupin budou v průběhu realizace projektu vzájemně přístupné, budou zobrazeny ve společném mapovém projektu, přímo srovnatelné.

Účastí skupin na obou stranách hranice bude posílena informovanost o společném přeshraniční prostotu a o společných kvalitách, problémech a procesech. Žáci se budou setkávat „virtuálně“ v prostředí mapového serveru během realizace projektu a srovnávání výsledků a osobně v průběhu projektových dnů.

Projekt navazuje na ukončené přeshraniční projekty obou partnerů zahrnující mimo jiné i environmentální výchovu v česko-německém příhraničí.